Rauhanturvaaja-lehden numerossa 6/2013 kirjoitettiin rauhanturvaajien hoidon ja kuntoutuksen ”olevan levällään” ja että sairas- ja veljeskoteja on johdettu harhaan. Oikaisemme nyt kyseisessä kirjoituksessa esitettyjä näkemyksiä. Sotilastapaturmissa loukkaantuneiden tai palvelussairauksiin sairastuneiden hoito ja kuntoutus tapahtuu pääsääntöisesti aina hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten suositusten ja lähetteiden mukaisesti. Valtiokonttori vakuutuslaitoksena puolestaan suorittaa vahingoittuneille tai suoraan hoitolaitoksille korvauksia annetusta hoidosta sekä mm. ansionmenetyksestä. Vuonna 2005 voimaan tulleen lakimuutoksen perusteella Valtiokonttori voi valita hoitolaitoksen, mutta tätä ohjausta on käytetty suhteellisen harvoin esim. hoidon nopeuden, asianmukaisuuden tai tarpeellisuuden varmistamiseksi, yhteisymmärryksessä vahingoittuneen itsensä kanssa. Sotilastapaturmalaissa ei säädetä oikeudesta kuntoutukseen kaavamaisesti haittaluokan mukaisesti, kuten aiemmassa sotilasvammalaissa (elinkorkoprosentin mukaisesti). Tällainen käytäntö ei olisi nykyään lääketieteellisesti perusteltavissakaan, vaan vahingoittuneet saavat avo- tai laitoskuntoutusta vammojensa vaatimusten mukaisesti terveydenhuollon hyviä hoito- ja kuntoutuskäytäntöjä noudattaen. Nykyaikainen lääkinnällinen kuntoutus on tavoitteellista työ- ja toimintakykyä parantavaa toimintaa ja se toteutetaan ensisijaisesti avokuntoutuksena painottuen ajallisesti aikaiseen toipumisvaiheeseen. Sotilastapaturmien korvauksiin niin ikään sisältyvän ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksena on vastaavasti yleensä koulutuksen avulla parantaa vahingoittuneen ansaintamahdollisuuksia hyödyntäen hänen jäljellä olevaa toimintakykyään.

Osana pyrkimystä tukea sairas- ja veljeskoteja niiden muuttuvassa toimintaympäristössä Valtiokonttori pyysi toukokuussa 2012 halukkaita veljeskoteja ilmoittamaan kiinnostuksensa laitoskuntoutuspalvelujen tuottajana toimimisesta myös rauhanturvaajana vammautuneille, yllä mainittujen periaatteiden mukaisesti. Veljeskodeille toimitetuissa kyselyissä ja valituiksi tulleille annetussa informaatiossa tuotiin selvästi esille, että rauhanturvaajien laitoskuntoutuksesta ei ole muodostumassa sotiemme veteraanien tapaista kuntoutujien laajaa asiakaskuntaa, koska kyseessä ovat todennäköisesti ja toivottavasti vain yksittäiset vammautuneet rauhanturvaajat. Kuntoutuslaitoksia ei täten ole johdettu Valtiokonttorin toimesta harhaan.

Rauhanturvaajien hoito ja kuntoutus on edelleen järjestetty lainsäätäjän tarkoittamalla tavalla entistä laajempaa palveluntarjoajien joukkoa hyödyntäen.

Janne Leinonen, ylilääkäri, Valtiokonttori

Marja-Liisa Taipale, yksikönjohtaja, Valtiokonttori

Rauhanturvaajaliitto 50 vuotta

nuku2017

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry     Sivustokartta
Ylläpito